Na tejto stránke nájdete vypracované zásady ochrany súkromia pacientov (známe tiež pod skratkou GDPR), ktorými sa riadime pri spracovaní Vašich osobných údajov. Pre ďalšie otázky ohľadom zásad ochrany súkromia pacientov (GDPR, nariadenia EÚ 2016/679 čl. 13) v našej výdajni kontaktujte prosím:

 • Ľudmilu Zubáčovú ako zodpovednú osobu (telefón 0910 906 819, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.),
 • Petra Zubáča ako osobu zastupujúcu (e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

 


 

Informácie pre pacientov

Na základe nariadenia EÚ 2016/679 čl. 13:

Prevádzkovateľ

Meno:
Viridis s.r.o. (zastúpená odborným zástupcom Ľudmilou Zubáčovou)
Sídlo:
Ulica J. Wolkra 4252/13, 984 01 Lučenec
Prevádzka:
Výdajňa zdravotníckych pomôcok Viridis, Zlaltá ulička 4798, 984 01 Lučenec
Kontakt:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0910 906 819
Zodpovedná osoba:
Ľudmila Zubáčová

 

Prevádzkovateľ na základe nariadenia EÚ 2016/679 oznamuje svojim pacientom, že získava a uchováva osobné údaje popísané v tomto dokumente. Ďalej oznamuje svojim pacientom, že nezamýšľa prenos získaných údajov do tretích krajín, alebo k tretím osobám.

 • Informačný systém VZP – O zákazníkoch prevádzkovateľa, ktorým sú na základe poukazu vydávané zdravotnícke potreby a pomôcky uchováva prevádzkovateľ osobné údaje, ktorých zoznam je daný rozsahom lekárskeho poukazu na zdravotnícku pomôcku a potrebu. Lekársky poukaz je súčasťou zdravotnej dokumentácie a obsahuje nasledujúce osobné údaje: Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo, Adresa, Kód poisťovňe, Diagnózy, Odôvodnenie predpisu, Špecifikáciu, Predpísané lieky prípadne účinnú látku, špecifikáciu pomôcky, alebo potreby. Tieto informácie prevádzkovateľ zbiera a uchováva na základe zákonnej povinnosti (Zákon 244/2012 Z. z., 459/2012 Z. z., 363/2011 Z. z., 460/2012 Z. z., 576/2004 Z.z., 461/2003 Z. z., 577/2004 Z. z.z, 578/2004 Z.z., 580/2004 Z. z., 95/2002 Z. z., 581/2004 Z. z.)
 • Národný zdravotnícky informačný systém – Prevádzkovateľ má prístup k osobným údajom pacientov uchovávaných v Národnom zdravotnom informačnom systéme na
  základe Zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení. Prevádzkovateľovi sú sprístupnené nasledujúce osobné údaje: Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo, Adresa, Kód poisťovňe, Diagnózy, Odôvodnenie predpisu, Špecifikáciu, Predpísané lieky prípadne účinnú látku, špecifikáciu pomôcky, alebo potreby.
 • Vernostný program – Na základe písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov (Článok 6 ods. 1 písm. c GDPR) prevádzkovateľ uchováva osobné údaje členov vernostného programu v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko a titul, kontaktná adresa, kontakty /telefón, email a pod.../. Údaje sa uchovávajú za účelom poskytnutia výhod vyplývajúcich z členstva vo vernostnom programe prevádzkovateľa po dobu členstva v tomto programe alebo do odvolania poskytnutého súhlasu.


Práva dotknutých osôb (pacientov) podľa nariadenia EÚ 2016/679:

 • Právo požadovať od poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa pacienta – pacient má právo požiadať prevádzkovateľa o informácie ohľadom typu a rozsahu uchovávaných osobných údajov o pacientovi. Pacient má tiež právo získať výpis osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ o ňom uchováva. V prípade upretia tohto práva má pacient právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Právo na opravu osobných údajov – Pacient má právo požadovať opravu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva. Tento má povinosť ich bezodkladne opraviť – pokiaľ je to technicky možné. V prípade upretia tohto práva má pacient právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Právo na vymazanie osobných údajov – Pacient má právo na zabudnutie – vymazanie osobných údajov, ktoré o ňom prevádzkovateľ uchováva. Toto právo sa nevzťahuje na údaje, ktoré prevádzkovateľ uchováva na základe zákonnej povinnosti. V prípade upretia tohto práva má pacient právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – v prípade, že spracúvanie údajov je protizákonné alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich pacient na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov má pacient právo žiadať obmedzenie spracúvania takýchto údajov. V prípade upretia tohto práva má pacient právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov – pacient má právo namietať spracovanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov – pacient má právo na prenosnosť svojich údajov k inému prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ ich tak musí poskytnúť pacientovi
  v štruktúrovanom a bežne používanom formáte. Pacient má následne právo tieto údaje preniesť k inému prevádzkovateľovi. Priamy prenos od jedného prevádzkovateľa
  k druhému nie je technicky možný. V prípade upretia tohto práva má pacient právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov – pacient má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý poskytol prevádzkovateľovi. Toto odvolanie musí byť vykonané písomne. V prípade upretia tohto práva má pacient právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.